Thông báo nhận đơn phúc khảo ngành CNKTHH, khoá 2017, học kỳ 2, năm học 2017-2018

THÔNG BÁO

V/v nhận đơn phúc khảo ngành CNKTHH, khoá 2017, học kỳ 2, năm học 2017-2018

 

Sinh viên theo dõi thông báo sau:

Link thông báo