Phòng thi giữa kỳ HK3/19-20 ngành CNKTHH

PHÒNG THI GIỮA KỲ HK3/19-20 NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT HÓA HỌC

 

Sinh viên theo dõi lịch thi sau: Phòng thi

Phòng thi cụ thể sinh viên xem tại tài khoản portal

 

Lưu ý

- Trong thời gian thi giữa kỳ, Sinh viên được nghỉ

- Riêng, Khóa 2018, Sinh viên vẫn học thực tập Hóa Hữu cơ theo TKB đã thông báo