Phòng thi HK2/19-20 ngành CNKTHH

PHÒNG THI CUỐI KỲ HK2/2019-2020

NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT HÓA HỌC

 

Sinh viên theo dõi phòng thi theo danh sách đính kèm sau

Phòng thi chính thức

Lưu ý:

- SV có mặt ở phòng thi trước ít nhất 15 phút

- Xuất trình thẻ SV khi vào phòng thi