Phòng thi giữa kỳ HK1/19-20 ngành Công nghệ Kỹ thuật Hoá học

THÔNG BÁO

Phòng thi giữa kỳ HK1/19-20 ngành Công nghệ Kỹ thuật Hoá học

 

Sinh viên theo dõi lịch thi sau

Lịch thi giữa kỳ (phòng thi)

Lưu ý:

- Khoá 2017 được điều chỉnh lịch thi, nên SV vẫn đi học bình thường cho đến khi kết thúc học kỳ 1.

- Khoá 2018 được bổ sung môn thi Sinh học đại cương 1, trong thời gian thi, SV vẫn học thực tập Vật lý đại cương bình thường

- Khoá 2019, SV được nghỉ trong thời gian thi.