Lịch thi giữa kỳ ngành CNKTHH HK1/19-20

LỊCH THI GIỮA KỲ HỌC KỲ 1, 2019-2020

NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT HÓA HỌC

 

Sinh viên theo dõi lịch thi sau

Lịch thi giữa kỳ

Lưu ý: trong tuần thi giữa kỳ

- Khóa 2016: thi giữa kỳ theo lịch của GV

- Khóa 2017: Sinh viên vẫn học các môn thực tập bình thường theo TKB, các môn còn lại sinh viên được nghỉ

- Khóa 2018: Sinh viên vẫn học các môn thực tập bình thường theo TKB, các môn còn lại sinh viên được nghỉ

- Khóa 2019: Sinh viên được nghỉ