Lịch thi cuối kỳ HK3/18-19 ngành CNKTHH

LỊCH THI HỌC KỲ 3, 2018-2019

NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT HÓA HỌC

 

Sinh viên theo dõi lịch thi sau

Khóa 2016

Khóa 2017

Khóa 2018