LỊCH THI GIỮA HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2018-2019, LỊCH THI GIỮA HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2018-2019 Ngành CNKTHH - Khóa 2016 và 2018

LỊCH THI GIỮA HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2018-2019

Ngành CNKTHH - Khóa 2016 và 2018

 

KHÓA 2016 (Bổ sung)

Tên môn học Lớp Ngày thi Giờ thi Số SV Phòng thi
Các phương pháp phân tích vật liệu 16CKH-1 18/01/2019 13g30  25 I.78

KHÓA 2018 (sớm)

Hóa đại cương 2 18CKH-1 18/01/2019 7g45 40 Giảng đường 1-A
18CKH-2 40 Giảng đường 1-B
18CKH-3 40 Giảng đường 1-C

Đề nghị sinh viên có mặt ở phòng thi trước 15 phút tính giờ làm bài