Lịch thi cuối kỳ ngành CNKTHH_HK1_2018-2019

LỊCH THI CUỐI KỲ NGÀNH CNKTHH HK1, 2018-2019

 

Sinh viên ngành CNKTHH theo dõi lịch thi sau:

- Khóa 2016

- Khóa 2017

- Khóa 2018 (Môn thể dục 1 thi theo lịch của GV)

Phòng thi sẽ thông báo sau