Thông báo đăng ký học lại, học cải thiện ngành CNKTHH học kỳ 1 năm học 2017-2018

THÔNG BÁO

(V/v đăng ký học lại và học cải thiện trong học kỳ 1 năm học 2017 – 2018 cho sinh viên thuộc chương trình chất lượng cao ngành Công nghệ Kỹ thuật Hóa học khóa 2016)

Khoa Hóa học thông báo đến sinh viên thuộc chương trình chất lượng cao ngành Công nghệ Kỹ thuật Hóa học về việc đăng ký học lại và học cải thiện các học phần trong học kỳ 1 năm học 2017 – 2018 như sau:

  1. Thời gian đăng ký: 19.07.2017 – 24.07.2017.
  2. Thủ tục đăng ký: sinh viên nộp đơn trực tiếp (Mẫu đơn sinh viên tải theo đường link sau: http://tinyurl.com/mau-don-dk-hoc-phan).
  3. Thời khóa biểu: sinh viên theo dõi thời khóa biểu theo link sau: http://www.chemistry.hcmus.edu.vn/index.php/vi/dao-tao-dh/gioi-thieu-chung/121-chuong-trinh-chat-luong-cao/933-thong-bao-dieu-chinh-thoi-khoa-bieu-nganh-cnkthh
  4. Địa điểm đăng ký: tại văn phòng khoa Hóa (phòng I.59B).

 Đề nghị sinh viên thực hiện theo đúng thông báo trên.

Link thông báo