Thông báo v/v thu học phí ngành CNKTHH HK1/19-20

THÔNG BÁO

V/v Thu học phí ngành Công nghệ Kỹ thuật Hóa học, HK1/19-20

 

Sinh viên theo dõi thông báo sau:

Thông báo

Danh sách thu học phí

Lưu ý:

Đề nghị sinh viên hoàn thành học phí đúng thời gian quy định,

Sinh viên sẽ không được công nhận điểm thi sau thời gian thi 02 tuần nếu chưa hoàn tất học phí