Thông báo điều chỉnh thời khóa biểu ngành CNKTHH

THÔNG BÁO

v/v Điều chỉnh thời khóa biểu năm học 2017-2018

 

Khoa Hóa học thông báo đến sinh viên thuộc chương trình chất lượng cao ngành Công nghệ Kỹ thuật Hóa học thời khóa biểu điều chỉnh như sau

- Khóa 2016: link_TKB_16CKH1

- Khóa 2017: link_TKB_17CKH1