Thông báo Thu học phí ngành CNKTHH, học kỳ 3, năm học 2017-2018, khóa 2016 và 2017

THÔNG BÁO

V/v Thu học phí ngành CNKTHH, học kỳ 3, năm học 2017-2018, khóa 2016 và 2017

 

Sinh viên theo dõi thông báo theo link sau

Thông báo

Danh sách sinh viên