Điểm thi học kỳ 2, năm học 2017-2018, ngành CNKTHH, khoá 2017

ĐIỂM THI HỌC KỲ 2, NĂM HỌC 2017-2018

NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT HOÁ HỌC, KHOÁ 2017

 

Điểm thi giữa kỳ

Điểm thi cuối kỳ