Đăng ký học lại và học cải thiện trong học kỳ 3 năm học 2017 – 2018 cho sinh viên thuộc chương trình chất lượng cao ngành Công nghệ Kỹ thuật Hóa học

Trường ĐH Khoa học Tự nhiên

Khoa Hóa học

---

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---

Số:      /TB-K.HH

Tp.HCM, ngày 15 tháng 4 năm 2018 

THÔNG BÁO

(V/v đăng ký học lại và học cải thiện trong học kỳ 3 năm học 2017 – 2018 cho sinh viên thuộc chương trình chất lượng cao ngành Công nghệ Kỹ thuật Hóa học)

Khoa Hóa học thông báo đến sinh viên thuộc chương trình chất lượng cao ngành Công nghệ Kỹ thuật Hóa học về việc đăng ký học lại và học cải thiện các học phần trong học kỳ 3 năm học 2017 – 2018 như sau:

  1. Thời gian đăng ký: 16/4/2017 – 20/04/2018.
  2. Thủ tục đăng ký: sinh viên nộp đơn trực tiếp (Mẫu đơn sinh viên tải theo đường link sau: http://tinyurl.com/mau-don-dk-hoc-phan).
  3. Thời khóa biểu: sinh viên theo dõi thời khóa biểu theo link sau:

http://www.chemistry.hcmus.edu.vn/index.php/vi/dao-tao-dh/gioi-thieu-chung/121-chuong-trinh-chat-luong-cao/1200-cap-nhat-thoi-khoa-bieu-nganh-cnkthh-khoa-2017-hoc-ky-3-nam-hoc-2017-2018

    4. Địa điểm đăng ký: tại văn phòng khoa Hóa (phòng I.59B).

 

Đề nghị sinh viên thực hiện theo đúng thông báo trên.

 

 

P.Trưởng khoa Hóa học

 

 

Nguyễn Công Tránh