Thông báo v/v đóng học phí HK I/2017-2018 của sinh viên Chương trình Văn bằng đôi Việt-Pháp

THÔNG BÁO V/V ĐÓNG HỌC PHÍ HK I/2017-2018 CỦA SINH VIÊN CHƯƠNG TRÌNH VĂN BẰNG ĐÔI VIỆT-PHÁP

Thông báo chi tiết